2019: MEEBEWEGEN, VERBINDEN EN RESULTATEN BOEKEN
Meer werk, meer woningen, passende zorg en solide financiën. Dat was de belofte van de eerste begroting na het bestuursakkoord Lef en Liefde. In deze jaarrekening leggen we verantwoording af over de voortgang op die belofte.
We zien dat het ons in 2019 steeds beter lukte om snel mee te bewegen met wat onze stad nodig heeft:

  • In 2019 zijn er niet alleen 1.056 woningen gebouwd, maar ontstond er door een versnellingsaanpak in honderd dagen ook zicht op 2.000 extra te realiseren woningen, bovenop de bestaande programmering. 6.000 extra woningen in vier jaar tijd – die ambitie is onverminderd hoog en onze motivatie om dat doel te bereiken staat als een huis.
  • We plukten de vruchten van de economische groei van de laatste jaren en anticipeerden daar actief op, onder andere door meer mensen aan het werk te helpen.
  • We oogsten wat vanaf 2018 gezaaid is aan beheersingsmaatregelen in het sociaal domein. De eerste opbrengsten van de intensieve lobby in Den Haag zijn zichtbaar.
  • 2019 kenmerkte zich in financiële zin door onzekerheid op onze Rijksinkomsten, de schommelingen tussen de circulaires vroegen nog meer dan anders om tijdig bij te kunnen sturen op onze financiële stand van zaken. We sluiten het jaar af met een positief weerstandsvermogen en onze kengetallen laten zien dat we in staat zijn om aan onze financiële verplichting te voldoen. Breda is financieel gezond.

Een uitgebreide toelichting van de jaarstukken leest u in de managementsamenvatting.